Regulamin


 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CUKSY

https://cuksy.com/ 

 1. Definicje


 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO.

 2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.

 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

 5. Konto Użytkownika – przydzielona danemu Usługobiorcy część Sklepu Internetowego, za pomocą którego może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 1. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na możliwości otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia;

 3. Producent – Arco Sweets Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarszewach, ul. Chojnicka 30, 83-250 Skarszewy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000708108, NIP: 5922271448, REGON: 368934358.

 4. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Jest to zindywidualizowany i zamówiony przez Klienta produkt (określona wagowo ilość słodyczy), na który składa się produkt spożywczy wyprodukowany przez Producenta oraz jego opakowanie lub opakowania, którego projekt tworzy Klient poprzez wybór dostępnego wzoru oraz naniesienie na wzór wybranych znaków alfanumerycznych. Produkt stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Użytkownika oraz służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 5. Regulamin – niniejszy dokument;

 6. Sprzedawca i Usługodawca - Pawła Budzanowskiego oraz Dawida Zakrzewskiego, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Grawitacja.net Paweł Budzanowski, Dawid Zakrzewski Spółka Cywilna”, ul. Bohaterów Monte Cassino 19, 83-200 Starogard Gdański, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5922265548, REGON: 363379509, kontakt@cuksy.com, Tel: 534 623 199.

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 8. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 9. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.

 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 11. Wymagania techniczne – minimalne wymagania, których są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca, tj.: (1) komputer/laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do; (2) poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript ; (5) aktywny adres e-mail;

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.


 

 1. Postanowienia ogólne


 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://cuksy.com/ .

 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://cuksy.com/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.

 4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych.

 6. W przypadku oferowania wymienionych produktów/usług, Sprzedawca/Usługodawca informuje na kartach produktów oraz na innych stronach informacyjnych sklepu o funkcjonalności produktów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Ponadto Sprzedawca/Usługodawca informuje o mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, jak również o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności produktów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

 7. Usługobiorca/Klient zobowiązany jest do:

 1. podawania przy rejestracji i zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.

 2. korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów/Usługobiorców.

 3. korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz innych osób trzecich.


 


 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną


 

 1. Usługi są świadczone przez Usługodawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców:

 1. Konto Użytkownika;

 2. Newsletter;

 3. Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 1. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

- wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

 1. - kliknięciu pola „Zarejestruj się/Załóż konto/”.

 2. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Usługobiorca podaje: a) adres e-mail; b) dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; kraj (państwo), ulica wraz z numerem domu/mieszkania. c) imię i nazwisko; d) numer telefonu, e) login i hasło.

 3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

 4. Po rejestracji Konta, Usługobiorca może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji login oraz hasło.

 5. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.

 6. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 8. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Usługobiorcą za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.

 9. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.


 


 


 

 1. Zamówienia/ Umowa sprzedaży produktów


 

 1. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 2. Ceny Produktów podane na stronie sklepu internetowego zawierają podatek VAT.

 3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień, za pośrednictwem sklepu internetowego 24h/7 dni.

 4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 5. Składanie Zamówienia możliwe jest bez rejestracji.

 6. W trakcie składania zamówienia elementem procedury jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

 7. W formularzu zamówienia należy wskazać takie dane jak imię i nazwisko, adres Klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta, nazwa firmy(opcjonalnie).

 8. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego, która wyraża obowiązek zapłaty. Wymagana jest akceptacja Regulaminu.

 9. Złożenie zamówienia będzie każdorazowo potwierdzane w wiadomości wysłanej na adres e-mail.

 10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 w dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia są realizowane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku wyboru płatności przelewem, zamówienie realizowane będzie w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia stanowi czas od dnia złożenia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do dnia wysyłki Produktu.

 11. Minimalna waga zamówionego przez Klienta Produktu wynosi 1 kilogram.

 12. Cała wartość zamówienia obejmuje cenę produktu i koszty wysyłki.

 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 14. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.


 

 1. Ceny i formy płatności


 

 1. Klient jest zobowiązany każdorazowo uiścić cenę za nabyte Produkty oraz pokryć koszty jego dostawy, które są obliczane przez Serwis automatycznie w momencie składania Zamówienia i są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu i przewoźnika (jeżeli Sklep pozwala na taki wybór), wagi Produktu i wybranej formy płatności.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen bez uprzedniego informowania Użytkowników, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie może dotyczyć zamówień będących w trakcie realizacji. W przypadku, gdy zmianie ulega przedmiot zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny także w tym wypadku.

 3. Ceny zawierają naliczony podatek VAT.

 4. Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności:

 1. za pobraniem (płatność przy odbiorze) – wówczas zapłata za Produkt oraz dostawę następuje gotówką, płatną kurierowi przy odbiorze Produktu;

 2. przelew przy użyciu elektronicznej platformy płatności – Klient wpłaca całkowitą wartość Zamówienia (cena wraz z kosztami dostawy) za pomocą portalu płatniczego.

 1. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przy użyciu elektronicznej platformy płatności Kupujący ma do wyboru:

 1. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w walucie polskiej dokonywane w drodze przelewów internetowych, także za pośrednictwem agentów rozliczeniowych PayU S.A. z siedzibą Poznaniu (serwis PayU) oraz DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (serwis przelewy24);

 2. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, obejmujący płatności bezgotówkowe w walucie polskiej dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.

 1. Obowiązki sprzedawcy związane z realizacją zamówienia uaktualniają się z chwilą otrzymania całości ceny wraz z kosztami dostawy, chyba że Klient wybrał formę płatności z pobraniem.

 2. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

 3. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

 4. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie elektronicznej).


 

 1. Dostawa


 

 1. Produkt zamówiony przez Klienta będzie dostarczany na jego koszt przez profesjonalnego przewoźnika (wybranego przez Klienta spośród przewoźników w zaproponowanych przez Sprzedawcę w serwisie) w terminie przewidzianym w regulaminie wybranego przewoźnika dostępnym na jego stronie internetowej. Przesyłka nadawana będzie najpóźniej ostatniego dnia realizacji zamówienia.

 2. Produkty będą pakowane przez Producenta. Sprzedawca będzie dokonywał wysyłki Produktów.

 3. Produkty dostarczane będą pod adres wskazany przez przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia. Faktura VAT może być wystawiona na inny adres niż adres podany przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia.

 4. Koszty dostawy obejmują koszty pakowania i wysyłki Produktu.

 5. Ceny oraz warunki przewozu Produktów ustalane są przez przewoźnika i dostępne we właściwych regulaminach świadczonych przez niego usług. Regulaminy dostępne są na stronach internetowych przewoźników. Do przewozu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa przewozowego.

 6. W chwili odbioru przesyłki klient powinien sprawdzić jej stan w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku, a także jej niekompletności kupujący powinien spisać protokół, a następnie niezwłocznie przesłać go na adres e-mail Sprzedawcy: reklamacje@cuksy.com.

 7. Przyjęcie przesyłki przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

 1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez Kupującego,

 2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

 3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

 4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Kupujący stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 1. Przesyłka zawierać będzie informacje sanitarne dotyczące zakupionych Produktów, w szczególności ich skład oraz termin przydatności do spożycia.


 


 

 1. Wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy


 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem, nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni z uwagi na fakt, iż wszystkie Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta oraz służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Podstawę prawną wyłączenia odstąpienia stanowi art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Powyższe odnosi się do umów zawartych z Klientami, będącymi osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego.


 


 

 1. Tryb reklamacyjny dla umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r. (Rękojmia)


 

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się do umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r.

 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Reklamacje należy złożyć na adres Sprzedawcy „Grawitacja.net Paweł Budzanowski, Dawid Zakrzewski Spółka Cywilna”, ul. Bohaterów Monte Cassino 19, 83-200 Starogard Gdański, reklamacje@cuksy.com .

 4. W przedmiocie wykonania umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 9. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 10. W przedmiocie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług na adres e-mail: reklamacje@cuksy.com .

 11. Konsument może skorzystać z gwarancji, jeżeli została udzielona przez Sprzedawcę.

 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej spożyciem Produktu, będącego produktem niebezpiecznym wprowadzonym do obrotu przez Producenta.

 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zatrucia lub innej negatywnej reakcji organizmu spowodowanego spożyciem niewadliwego Produktu, w szczególności reakcji alergicznej. Wykaz alergenów i innych składników znajdujących się w Produktach będzie dostarczony do Klienta wraz z Produktem. Wykaz alergenów oraz innych szczegółowych danych o produktach znajduje pod adresem: www.cuksy.com/o-nas. Podstawą oznakowania produktów jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

 14. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 15. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).


 


 


 

 1. Tryb reklamacyjny dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.


 

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się do umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 2. W przypadku braku zgodności produktu z umową sprzedaży w odniesieniu do konsumentów nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy Kodeks cywilny, tylko przepisy określone w Ustawie o Prawach Konsumenta (2.1. w odniesieniu do reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego od dnia 1. stycznia 2023 r. w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r. , 2.2. w odniesieniu do reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta.

 3. Konsument może skorzystać z gwarancji, jeżeli została udzielona przez Sprzedawcę.

 4. Reklamacje należy złożyć na adres Sprzedawcy „Grawitacja.net Paweł Budzanowski, Dawid Zakrzewski Spółka Cywilna”, ul. Bohaterów Monte Cassino 19, 83-200 Starogard Gdański, reklamacje@cuksy.com.

 5. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 6. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi: nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy.

 1. Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi także być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać oraz być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Do produktów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 Ustawy o Prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową o których mowa powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust.5 i 6 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

 3. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 4. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta produkt na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.

 5. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;

 2. przedsiębiorca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6 Ustawy o Prawach Konsumenta;

 3. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;

 4. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;

 5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.

 2. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

 3. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

 6. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

 7. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej spożyciem Produktu, będącego produktem niebezpiecznym wprowadzonym do obrotu przez Producenta.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zatrucia lub innej negatywnej reakcji organizmu spowodowanego spożyciem niewadliwego Produktu, w szczególności reakcji alergicznej. Wykaz alergenów i innych składników znajdujących się w Produktach będzie dostarczony do Klienta wraz z Produktem. Wykaz alergenów oraz innych szczegółowych danych o produktach znajduje pod adresem: www.cuksy.com/o-nas. Podstawą oznakowania produktów jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

 10. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 11. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b Ustawy o Prawach Konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.


 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


 

 1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php


 

 1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do następujących przykładowych możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


 


 

 1. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców (B2B)


 

 1. Niniejszy rozdział jest skierowany wyłącznie do Klienta lub Usługobiorcy niebędącego konsumentem, a także niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, niebędącego konsumentem obejmuje rzeczywisty rozmiar szkody. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za szkodę w postaci utraconych korzyści. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do kwoty ceny wraz z kosztami dostawy, jakie poniósł Klient.

 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


 

 1. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)


 

 1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 10 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.

 2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.

 3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.


 

 1. Ochrona danych osobowych


 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.


 


 


 


 


 

 1. Postanowienia końcowe


 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.

 3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów, będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.

 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.


 

23.12.2022


 

Załącznik nr 1


 


 

Formularz odstąpienia od umowy

(wypełnić i odesłać, tylko jeśli Państwo chcą odstąpić od umowy)

Adres Sprzedawcy:

Grawitacja.net Paweł Budzanowski, Dawid Zakrzewski Spółka Cywilna”, ul. Bohaterów Monte Cassino 19, 83-200 Starogard Gdański

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących produktów:

 1. Rzeczy ruchomej

 2. Rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi

 3. Rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej

 4. treści lub usługi cyfrowej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia(*)/odbioru powyższych produktów)

……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta(-ów) (*):

…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów):

………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego, jeżeli zwrot ma być dokonany w tej formie

……………………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić


 


 


 


 

Opinie
Dziękujemy za słodkie komentarze!

Dorot

2023-01-17

Najlepsze krówki na świecie 💕 Szybka i sprawna obsługa. Szczerze polecamy 🤩

Joanna

2023-01-16

Krówki przepyszne, jak zawsze świeże. :) wykonanie opakowania ze zdjęciem pięknie i estetycznie. polecam :)

Monika

2023-01-13

Dziękuję za krówki, bardzo dobre, ładna grafika, terminowa obsługa.

Karolka

2023-01-12

zamówiłam słodkie pudełko i czekoladę ze zdjęciem jestem bardzo zadowolona ❤️🌻 Bardzo ładnie się wszystko prezentuję 🌿

Anna

2023-01-11

Piękny obraz na drewnie ,bardzo dziękuję za estetyczne wykonanie ,za dotrzymanie terminu śliczna pamiątka 🙂

Sandra

2022-12-21

Polecam z całego serducha ❤️

Kwiaciarnia

2022-12-20

Cukierki przepyszne, grafika idelana kontakt perfekcyjny. Pani Mariola Sz. - najlepsza 💚 Pozdrawiamy!

Ania

2022-12-15

Serdecznie dziękuję jeszcze raz za przepyszne krówki, kto jeszcze nie zamówił i nie skosztował niech żałuje. Ja z całego Serducha polecam są boskie poprostu ,, niebo w gębie"🥰...Pokaż więcej

Agnieszka

2022-12-15

Dziękujemy za pyszne krówki i tak pięknie zapakowane😍 ☺️na pewno skorzystamy jeszcze nie raz ☺️ pozdrawiamy😘 Usługi remontowo budowlane Piotr Siwek 🌲...Pokaż więcej

Malgorzata

2022-12-14

Bardzo dobre krówki i nie tylko .Zamawiam na święta urodziny itd .Polecam 🤗
Nie znalazłeś nic dla siebie? ZAMÓW PROJEKT

Płatności zabezpiecza

Cuksy.com
Cuksy.com